Obwodnica Iłży

Prawdopodobnie, po okresie zastoju (o budowie obwodnicy mówiło się™ od paru lat), rusza kontynuacja prac związanych z budową obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9. Na stronach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad pojawił‚o się™ ogłoszenie dotyczące prac archeologicznych. Zawiera ono długo oczekiwaną… przez miłośników wąskotorówek i okolicznych mieszkańców mapkę™, która do tej pory nie był‚a w internecie prezentowana. Poniżej przedstawiamy poł‚udniowy fragment obwodnicy naniesiony na podkład mapowy Geoportalu.

Na odcinku Zębiec (stacja Lubienia) – Marcule – Pastwiska (stacja Jasieniec) – Bł‚aziny, szlak Starachowickiej Kolei Wąskotorowej przebiega tuż przy drodze DK 9 (z mał‚ym oddaleniem przy Jasieńcu. Obwodnica Iłży ma być poprowadzona od strony zachodniej, więc kolidował‚aby z równoległ‚ym do drogi torem wąskotorówki.

W miejscu “odgięcia” drogi od istniejącego przebiegu drogowcy zaprojektowali węzeł‚ “Iłża Poł‚udnie”. W ramach tego węzła przewidziano wiadukt nad drogą… lokalną… do starego przebiegu oraz nad przełożonym i oddalonym torem wą…skotorówki.

iłżecka obwodnica

Na powyższej mapce kolorem czerwonym oznaczono przebieg Starachowickiej Kolei Wą…skotorowej. W kolorze żół‚tym przebija się™ obecne położenie toru. Na wię™kszym odcinku obwodnicy planowana jest droga jednojezdniowa – z zachowaniem rezerwy terenu na drugą… jezdnię™.

Na odcinek zwią…zany z przeł‚ożeniem wykonano odpowiedni projekt branżowy. Jak na forum 750mm.pl wspomniał projektant przebudowywanego torowiska Piotr Peszek, odcinek ten bę™dzie się™ charakteryzował‚ następują…co:

Cztery ł‚uki R=200, Kp=12, h=30mm; jeden ł‚uk R=1000, h=60mm. Przebieg w planie narzucili drogowcy… Pod wiaduktem drogowym zachował‚em skrajnię™ transporterową…. Nawierzchnia 49E1, na podkł‚adzie drewnianym, przytwierdzenie typu K, tł‚uczeń„ 15 cm i 15 cm niesortu pod tł‚uczniem. Ma być porządnie i na lata . Ponadto 2 przejazdy kat. D. W sumie 2 km i 80 m nowego toru, natomiast 1 km i 900 m z hakiem toru starego pójdzie na odbudowę Lipie-Marcule, takie są zał‚ozenia, niezmienne od paru lat.

Mamy nadzieję™, że tym razem nie bę™dzie opóźnień„ w budowie obwodnicy i przebudowie torowiska. Niestety musimy się™ liczyć‡ z sytuacją…, że na czas budowy może być‡ wstrzymane kursowanie od strony Iłży, w zależnoś›ci od terminu i długości robót.