Brak promesy na połączenie SKW

Niestety, po serii artykułów informują…cych o szybkim połą…czeniu odcinka starachowickiego i iłżeckiego SKW, połą…czenie może się odwlec w czasie…

O ponad 2 miliony złotych zmniejszono tegoroczny budżet Powiatu Starachowickiego. Zmian dokonano przede wszystkim ze wzglę™du na brak dotacji z budżetu pań„stwa. Powiat nie otrzymał‚ promesy na realizację™ projektu odbudowy linii wą…skotorowej na odcinku Lubienia -€“ Marcule. W pierwotnej wersji budżetu zapisano wpływ z tego tytuł‚u w kwocie 1,2 mln zł.

źródł‚o: Telewizja Starachowice